Address: 247802, g.Narovlya, Communist street, 3

E-mail:  isp@narovlya.gov.by

Land plots

More detailed
Internet Resources